VECKA 38
Fredag
22
September
BT-annons
2008-01-21
photo


Tradingpsykologi 3: socialpsykologi II – börsens psykologi
I den tredje artikeln i serien om Tradingpsykologi, fördjupar vi oss i social- psykologin och talar bl. a. om hur våra naturliga sociala impulser och behov kan hämma och direkt motarbeta vår trading.

Just det som de flesta människor skyr mest av allt: ensamhet och isolering, är det som tradern självmant måste välja, och odla, för att lyckas.

Trenden
Kurserna på börsen påverkas av dess aktörer och dessas tro på framtiden. Börsens aktörer påverkar varandra; och kan delas in i olika grupper med olika ledare och efterföljare. Det är viktigt att förstå sig själv och vilken roll man själv har i den stora massan.

I början av en stigande eller fallande trend innehar enbart en mindre grupp, som givetvis kan vara helt oberoende av varandra, positioner i rätt riktning. När allt fler positionerar sig i samma riktning ger det kraft åt en rörelse. Men när de flesta har hoppat på tåget finns det inte tillräckligt med presumtiva aktörer kvar för att ytterligare driva på kursen, och marknaden är redo för en vändning.

Dessa företeelser studeras bäst genom grafer och med hjälp av Teknisk Analys. För vidare läsning rekommenderas Technical Analysis of Stock Trends av Robert D. Edwards och John Magee. Även den lite mer nyskrivna bibeln Technical Analysis of the Financial Markets av John J. Murphy är läsvärd.

Masspsykoser[image]
Med hjälp av Teknisk Analys kan vi således studera vad den stora massan gör. Marknadens aktörer är aldrig desamma. Nya aktörer kommer in och gamla lämnar arenan. Rörelserna kan delas in i cykler, liksom många andra ting i vår omvärld såsom, dygnets rytm, årstidernas växlingar och råvarornas produktionscykler, för att nämna några exempel.

Börsens exakta cykelmönster är dock omöjligt att på förhand bestämma, även om en stor grupp av marknadens aktörer febrilt i årtionden försökt bestämma nästa cykel och vågrörelse med exakthet.

Vad som är allmänt känt är att marknadens aktörer under vissa perioder är så hypnotiserade av varandra, att de tappar verklighetsuppfattningen. Det leder till masspsykoser med explosiva rörelser både på uppsidan och nedsidan. Detta beteende är normalt och bidrar till de längre cykelperioderna.

Genom att studera historiska masspsykoser kan vi göra oss mindre mottagliga för denna marknadens hypnos.

För vidare läsning av masspsykoser rekommenderas först och främst Crashes av Robert Beckman. De böcker som behandlar ämnet och är skrivna före IT-bubblan är generellt mer läsvärda, eftersom många av de böcker som kom ut efteråt är skrivna av nyfrälsta författare som blev klokare först efteråt, med facit i hand.

Individen
För att se vad den större gruppen marknadsaktörer kan tänkas göra använder vi oss alltså av Teknisk Analys. Genom att undvika att bli hypnotiserade vid extrema perioder av optimism eller pessimism, måste vi ha en förståelse för marknadens cykler. I denna del av socialpsykologin kommer fokus att ligga på individens roll i en grupp; hur denne påverkar, och påverkas av, en grupp.

[image]
Vår arbetsglädje, effektivitet och trivsel är starkt relaterade till hur vi fungerar i gruppen, vilket är en av anledningarna till att det är så svårt att lyckas med aktiespekulation. En trader måste vara helt fristående från den övriga gruppen och inte låta sig påverkas av andra. För att stå helt på egna ben krävs god självkännedom och ett gott självförtroende.

För många är det normalt att jobba själv från ett hemkontor. Avsaknaden av gemenskap, erkänsla och feedback från en arbetsgrupp kan då vara stor. Ytterligare en fördel med en grupp är att den har en bättre problemlösningsförmåga än den enskilde individen.


Trygghet
Alla har vi ett starkt behov av trygghet och att tillhöra en gemenskap för att bli sedda. Att människan är en social varelse var något som sades redan av Platon. Det är därför inte så konstigt att grova överträdelser av uppsatta samhällsregler ibland bestraffas med isolering, något av det värsta en människa kan utsättas för.

För att en människa skall få en fast identitet och för att världen skall bli verklig, måste hon få bekräftelse av sin omgivning, av andra. Människan måste ständigt göras verklig av andra för att inte vittra sönder. Man måste ständigt ha kontakt med andra personer för att förbli en person.

[image]
"No man is an island, entire of itself", som den brittiske poeten John Donne myntade redan 1624, "every man is a piece of the continent, a part of the main". Man kan aldrig leva isolerad. Det klarade inte ens Robinson Crousoe, vars räddning på den öde ön kom att bli Fredag.

På jobbet och privat tillhör vi olika grupper, små som stora. Att söka sig till en grupp ligger i vårt biologiska arv och är naturligt. Inom de flesta områden är detta positivt och personer som trivs i en väl fungerande grupp känner avspändhet och trygghet, med ökad effektivitet som följd.

Gruppindelning
Den kanske vanligaste gruppen för de flesta är familjen, en primärgrupp, som är mycket viktig för oss. Vikten och förståelsen av gruppindelningar finner vi på arbetsplatser (en sekundär grupp, som till skillnad från familjen, är en grupp vi själva har valt), där man ofta försöker stimulera gruppbildningar för att personalen skall jobba på ett effektivare sätt.

Även på fritiden tillhör vi olika grupper, föreningar, och umgängeskretsar; vi söker oss till likasinnade. Det är därför inte märkligt att vi även som traders söker oss till andra, för att finna gemenskap och trygghet.

Livsvillkor
Att känna gemenskap och trygghet är, för de flesta, ett livsvillkor, som vi ofta uppfyller via olika grupptillhörigheter. Inom tradingen är dock detta behov ibland förödande och hämmar utveckling som trader.

För att lyckas måste man ifrågasätta andras agerande och ibland gå i rakt motsatt riktning mot den stora flocken. Man talar då om counter thinking, att tänka i motsatt riktning mot övriga aktörer.

Detta är extremt svårt, eftersom det inte stämmer överens med inlärda och biologiska beteenden; vi vill gärna göra som alla andra och följa ledaren.

Redan som barn lärde vi oss att följa vår ledare och inte avvika från gruppen. Som trader är dock det du själv som måste leda dig själv. För att det skall fungera måste du finna trygghet i dig själv.

Gruppledaren – "experten"
Att lyssna på gruppledare: experter och gurus på TV, kan vara förödande för en trader. Även om dessa personer ibland vet vad de talar om och kan ha en god insikt i marknaden, vet man aldrig hur de själva agerar och i vems intresse de framför sitt budskap. Börsen är ett stort spel av manipulation mellan olika grupperingarna. [image]

De köp- och säljrekommendationer du läser i tidningar, eller på Internet, skrivs naturligtvis inte för att göra allmänheten förmögen, det skulle ju aldrig fungera i verkligheten. Marknaden behöver ett stim av förlorare som de professionella kan försörja sig på.

Alla har alltså någon form av egenintresse i sitt agerande. Ingen bryr sig om du förlorar $10 000 eller $100 000 i marknaden. Ju mer du förlorar ju gladare blir de professionella i vars ficka pengarna hamnar.

Man måste alltså stå på sina egna ben för att hålla balansen, vilket är lätt under stiltje och medvind. Men då det stormar som hårdast är det lätt att tappa balansen och falla.

I nästa del skall vi gå in lite närmare på de gruppindelningar som förekommer på aktiemarknaden och dess aktörer och hur vi kan dra nytta av de positiva egenskaperna en grupp kan medföra samtidigt som vi står vid sidan av gruppen.

Tradingpsykologi 1

Tradingpsykologi 2: socialpsykologi - inledning

Tradingpsykologi 3: socialpsykologi II – börsens psykologi

Tradingpsykologi 4: Socialpsykologi III - Tradinggrupper

Tradingpsykologi 5: Socialpsykologi IV - Social Anpassning

Tradingpsykologi 6: Socialpsykologi V - Propaganda

Tradingpsykologi 7: Socialpsykologi VI - Tips och rykten


Fler artiklar finner du här!

 
Börstjänaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 
 
 
 
 
 
Annons